Постъпили въпроси от кандидати по процедура № BG06RDNP001-4.011 „Проектни предложения от сдружения за напояване и други юридически лица за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“ и разяснения по тях

Файлови документи
Прикачен файл Size
QA_table_4.011_ok.pdf 493.21 KB