МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК

СНЦ "МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.304 по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
Обявя 4.1 Втори прием.pdf 567.78 KB