МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

СНЦ "МИГ Балчик – Генерал Тошево" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.633 по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
ОБЯВА 4.1-2022 - 2.pdf 246.52 KB