МИГ ОБЩИНИ ЕЛЕНА И ЗЛАТАРИЦА

СНЦ "МИГ общини Елена и Златарица" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.678 по мярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
обява по 4.1 нова.pdf 765.9 KB