МИГ БЯЛА СЛАТИНА

СНЦ "МИГ Бяла Слатина" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.665 по мярка 4.1
„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
1O20 4,1_B@8 @05= A@.pdf 781.82 KB