МИГ РАЗЛОГ

СНЦ "МИГ Разлог" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.562 по мярка 6.4. „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности” от Стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
ОБЯВА за прием по мярка 6.4..pdf 635.88 KB