МИГ ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА

СНЦ "МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.732 по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
Обява по мярка 7.5 - 19.732.pdf 326.11 KB