МИГ КОСТЕНЕЦ 2010

СНЦ "МИГ Костенец 2010" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.712 по мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата” от Стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
Обява мярка 7.6 МИГ Костенец.pdf 343.29 KB