МИГ ПОМОРИЕ

МИГ Поморие с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.241 по мярка 6.4_М3 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от СВОМР на МИГ
ПРСР
Файлови документи
Прикачен файл Size
МИГ Поморие М3_ОБЯВА.pdf 806.62 KB