МИГ ХИСАРЯ

МИГ Хисаря с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.247 по мярка 1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" от СВОМР на МИГ
ПРСР
Файлови документи
Прикачен файл Size
МИГ Хисаря Обява_М1.pdf 340.7 KB