МИГ ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО

СНЦ "МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.611 по мярка 7.5
„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
Обява _7.5 _Втори срок.pdf 274.66 KB