МИГ ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО

СНЦ "МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.612 по мярка 6.4.1 "21 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
Обява _21_втори срок.pdf 280.95 KB