МИГ-ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА

СНЦ "МИГ- Лясковец-Стражица" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.757 по мярка МИГ7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
обява 7.5.pdf 429.99 KB