МИГ-РАЗЛОГ

СНЦ "МИГ-Разлог" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.741 по мярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
ОБЯВА за прием по мярка 4.1. 741.pdf 433.95 KB