МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД

СНЦ "МИГ Кирково – Златоград" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.766 по мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” от Стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
0_ОБЯВА-4.2. - 2023-19.766.pdf 283.22 KB