МИГ МИНЕРАЛНИ БАНИ-ЧЕРНООЧЕНЕ

СНЦ "МИГ Минерални бани – Черноочене" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.767 по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
1. Обява по мярка 4.1 - 767.pdf 481.19 KB