МИГ – КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД

СНЦ "МИГ Куклен-Асеновград" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.344 по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
обява_ 6_4 _2023_втори_прием.pdf 362.85 KB