МИГ – МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО

МИГ МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.217 по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”
ПРСР
Файлови документи