СЪОБЩЕНИЕ

До кандидатите по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. представя за обсъждане проекти на заповеди за изменение на заповеди, с които са утвърдени насоки за кандидатстване по процедура за прием на проектни предложения за подготвителни дейности с № BG06RDNP001-19.085 и по процедура за прием на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество с № BG06RDNP001-19.083 на подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Проектите на заповеди за изменение на насоките се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.
Писмени предложения и коментари по документите могат да се изпращат в срок до 15.04.2019 г. (включително) на следната електронна поща: rvasileva@mzh.government.bg.
Моля предложенията и коментарите да бъдат представени в свободен текст чрез електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”.
ПРСР
Файлови документи
Прикачен файл Size
Насоки 19.3 - изменение.zip 286.82 KB