МИГ ВЪЗХОД - ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ

МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.244 по мярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства“
ПРСР
Файлови документи
Прикачен файл Size
Обява 4.1 МИГ Възход.PDF 242.25 KB