МИГ Радомир-Земен

МИГ Радомир - Земен с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.266 по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
ПРСР
Файлови документи
Прикачен файл Size
МИГ Радомир-Земен Обява 4.1.doc.pdf 454.13 KB