МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД

МИГ Кирково - Златоград с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.202 по мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на
МИГ Кирково - Златоград”
ПРСР
Файлови документи
Прикачен файл Size
0.0КиркЗлат_Обява 7,5.1 16.05.2019.pdf 592.63 KB