МИГ САМОКОВ

МИГ Самоков с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.061 по мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
ПРСР
Файлови документи
Прикачен файл Size
Obiava_7_2.mig_Samokov_0.doc 163 KB