МИГ ВЪЗХОД - ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ

МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.280 по мярка 22 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура“
ПРСР
Файлови документи
Прикачен файл Size
Обява за прием Мярка 22 МИГ Възход.PDF 232.37 KB