МИГ НОВИ ПАЗАР - КАСПИЧАН

МИГ Нови пазар - Каспичан с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.283 по мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
ПРСР
Файлови документи
Прикачен файл Size
МИГ Нови пазар-Каспичан Обява 7.5.docx 153.87 KB