МИГ АЙТОС

МИГ Айтос с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.226 по мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"
ПРСР
Файлови документи
Прикачен файл Size
ОБЯВА 7-2 МИГ-Айтос.pdf 243.42 KB