МИГ ЛОМ

МИГ Лом с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.062 по мярка 2-4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"
ПРСР
Файлови документи
Прикачен файл Size
МИГ ЛОМ обява 2-4.2 (2).pdf 2.52 MB