МИГ ИСПЕРИХ

МИГ Исперих с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием с актуализиран краен срок по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.267 по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“
ПРСР
Файлови документи