МИГ ПРЕСПА - ОБЩИНИ БАНИТЕ, ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ

МИГ ПРЕСПА – общини Баните, Лъки и Чепеларе с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.211 по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”
ПРСР
Файлови документи
Прикачен файл Size
МИГ ПРЕСПА Обява за прием по 7.5.pdf 532.67 KB