МИГ ИСПЕРИХ

МИГ Исперих с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.296 по мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
ПРСР
Файлови документи
Прикачен файл Size
МИГ Исперих_Обява за прием 6.4.doc 193.5 KB