МИГ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД

МИГ Белово, Септември, Велинград с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.151 по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
ПРСР
Файлови документи
Прикачен файл Size
МИГ БСЛ_Обява Мярка 6.4.pdf 321.23 KB