МИГ ОБЩИНИ ЕЛЕНА И ЗЛАТАРИЦА

МИГ общини Елена и Златарица с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.171 по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“
ПРСР
Файлови документи