МИГ ВЪЗХОД - ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ

МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.250 по мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
ПРСР
Файлови документи