МИГ САМОКОВ

МИГ Самоков с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.303 по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
ПРСР
Файлови документи
Прикачен файл Size
Obiava_7_5.mig_Samokov (1).doc 300.5 KB