МИГ ДЕВНЯ - АКСАКОВО

МИГ Девня - Аксаково с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.308 по мярка 7.6. „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“
ПРСР
Файлови документи
Прикачен файл Size
МИГ Девня-Аксаково_Obqva 7.6_27.09.2019 (1).pdf 670.58 KB