МИГ ПРЕСПА – общини Баните, Лъки и Чепеларе

МИГ ПРЕСПА – общини Баните, Лъки и Чепеларе с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.198 по мярка 8.6„Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”
ПРСР
Файлови документи
Прикачен файл Size
МИГ Преспа_Обява за прием по 8.6 (1).pdf 449.54 KB