МИГ ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ

МИГ Тутракан-Сливо поле с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ удължава срока за прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.142 по мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“
ПРСР
Файлови документи