МИГ – СТРАЛДЖА 2016г.

МИГ – Стралджа 2016г. с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.187 по мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“
ПРСР
Файлови документи