МИГ ТУТРАКАН - СЛИВО ПОЛЕ

МИГ Тутракан-Сливо поле с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява удължаване на втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.14 по мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“
ПРСР