МИГ БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

МИГ Берковица и Годеч с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.313 по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
ПРСР
Файлови документи
Прикачен файл Size
Обява за прием 19.2-4.1 - 3 прием.pdf 4.51 MB