ПРОТОКОЛ от второ заседание на Комитет за координация на подхода ВОМР

ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ на Комитета за координация на подхода „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. - 21 декември 2017 г.
ВОМР