ПРОТОКОЛ от трето заседание на Комитет за координация на подхода ВОМР

ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ на Комитета за координация на подхода „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. - 14 декември 2018 г.
ВОМР