Транснационално сътрудничество с МИГ от Австрия

Австрийската селска мрежа уведомява за постоянно отворен прием за проектни предложения за транснационално сътрудничество, което дава възможност при интерес по подмярка 19.3 "Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи" от мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014-2020 г. за транснационално сътрудничество с местни инициативни групи от Австрия, предложения да бъдат отправяни по всяко време.
ВОМР