МИГ СРЕДЕЦ

МИГ Средец с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.353 по мярка 7.5 ”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
Обява_7.5.pdf 366.44 KB