МИГ РАДОМИР - ЗЕМЕН

МИГ Радомир - Земен с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.266 по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
Обява-втори краен срок.pdf 455.9 KB