МИГ ЯБЛАНИЦА - ПРАВЕЦ

МИГ Ябланица - Правец с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.347 по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
Обява 7.5 .pdf 482.5 KB