МИГ МИНЕРАЛНИ БАНИ – ЧЕРНООЧЕНЕ

МИГ Минерални бани – Черноочене с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.325 по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
Обява 4.2 - 31.05.2020 г..pdf 694.75 KB