МИГ ИСПЕРИХ

МИГ Исперих с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.388 по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
Обява за прием 4.2.pdf 766.15 KB