МИГ ПЕРУЩИЦА - РОДОПИ

МИГ Перущица-Родопи с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.359 по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
Обява.pdf 669.71 KB