МИГ КОСТИНБРОД – СВОГЕ

МИГ Костинброд - Своге с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.299 по мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
Обява МИГ Костинброд-Своге 7.2.pdf 559.47 KB